RODO

Nota Prawna

(zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator Danych

Administratorem Państwa Danych jest Klub Szachowy „Skoczek” Siedlce, którego siedzibą jest miasto Siedlce.

Inspektor Ochrony Danych

Klub nie posiada wyznaczonego inspektora danych osobowych. Za powierzone dane odpowiada obecny zarząd klubu. W sprawach danych osobowych prosimy kontaktować się za pośrednictwem aktualnych danych z zakładki kontakt

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe w celu:

 • Realizacji założeń statutowych naszego stowarzyszenia, głównie działalność sportowa.
 • Realizacja członkostwa w naszym klubie.

Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom danych:

 1. Urzędom, z którymi Klub ma obowiązek przekazywać dane
 2. Organom państwowym (np. ZUS, US i innym uprawnionym na podstawie przepisów prawa) – celem wykonania ciążących na administratorze obowiązków,
 3. Podmiotom świadczącym usługi pocztowe tj. Poczta Polska i Kurierzy,
 4. Podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne (firmom hostingowym, dostawcom usług IT),
 5. Podmiotom świadczącym dla nas usługi z zakresu pomocy prawnej, kadrowej, księgowości, podatków lub usługi doradcze.
 6. Partnerom klubu, którym przekazanie danych jest konieczne w celu realizacji wspólnych działań
 7. Podmiotom finansującym działalność statutową klubu np. realizacja projektów, grantów, dofinansowań, umów sponsoringu i innych, w których przekazanie danych jest konieczne
 8. Polskiemu i Mazowieckiem Związkowi Szachowemu
 9. Innym koniecznym do realizacji działalności sportowej klubu

Czas przetwarzania danych:

 • Dane członków klubu i dane są przetwarzane przez czas trwania członkostwa i później w czasie wymaganym z aktualnymi przepisami prawa
 • Dane pozyskane w wyniku działalności statutowej są przetwarzane w czasie koniecznym do zakończenia danego zadania / wydarzenia / projektu

Prawa osób, których dane dotyczą: 

Przysługuje Państwu (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO):

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez poinformowanie zarząd klub w formie papierowej lub mailowej – jeżeli uprzednio wyrazili Państwo taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Państwa danych odbywa się na jej podstawie,
 6. przenoszenia swoich danych osobowych,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z przyczyn związanych z szczególną Państwa sytuacją zgodnie z art. 21 RODO.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO, przysługuje Państwu prawo wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe?

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji celów statutowych klubu bez podania danych osobowych nie jest możliwe uczestnictwo w działalności sportowej organizowanej przez klub.

Przekazywanie danych osobowych do Państwa Trzecich

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich, a więc poza teren Unii Europejskiej. Wyjątkiem są sytuacje realizacji wspólnych działań sportowych z podmiotami zagranicznymi spoza Unii Europejskiej. Będą Państwo o tym dodatkowo informowani,

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.