Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Klubu Skoczek Siedlce za 2020 rok

Cel Zebrania

Zgodnie ze statutem naszego stowarzyszenia najwyższą władzą w klubie jest Walne Zebranie Członków, które powinno odbywać się minimum raz do roku w terminie najpóźniej do 30 czerwca. Udział w Walnym Zebraniu mogą wziąć wszyscy członkowie naszego klubu, jak i osoby zaproszone. Prawo głosu mają wyłącznie osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie mają obowiązek przebywania pod opieką pełnoletniego opiekuna.

Miejsce i termin

Walne Zebranie Członków Klubu Skoczek Siedlce zostaje ustanowione na
I termin 23.05.2021 niedziela godzina 10:00
II termin 23.05.2021 niedziela godzina 10:20
Wyjątkowo z powodu sytuacji epidemiologicznej spotkanie odbędzie się prawdopodobnie w formie ONLINE. Ostateczna kwestia Zebrania w formie online lub stacjonarnej zostanie podana na stronie klubu najpóźniej do dnia 16.05.2021.

Porządek obrad

  1. Otwarcie zebrania przez prezesa klubu
  2. Wybór przewodniczącego zebrania
  3. Sprawozdanie Zarządu Klubu za rok 2020
  4. Sprawozdanie finansowe Komisji Rewizyjnej za rok 2020
  5. Podsumowanie roku 2020 i otwarta dyskusja
  6. Plan i kierunek rozwoju klubu na rok 2021 i ewentualne głosowania
  7. Ewentualne zmiany w składzie Zarządu Klubu i/lub w Komisji Rewizyjnej i głosowania
  8. Wolne wnioski i ewentualne głosowania
  9. Otwarta dyskusja
  10. Zamknięcie spotkania przez prezesa klubu

Protokół z Zebrania

Sekretarz klubu spisuje przebieg spotkania. Zarząd zatwierdza protokół. Protokoły ze spotkań są wymaganą częścią urzędową.